flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

 

Затверджено
Наказом керівника апарату суду
№ 11/2.20 від   26.05.2011 року

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні  Ярмолинецького районного суду Хмельницької області

 Розділ I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI (далі - Закон) та визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Ярмолинецького районного суду Хмельницької області.
1.2. Ярмолинецький районний суд Хмельницької області ( далі – суд) є суб'єктом відносин у сфері доступу до публічної інформації, а саме розпорядником інформації, який при вирішенні питань щодо доступу до інформації керується Законом.
1.3 Дія цього Положення не поширюється на надання інформації отриманої або створеної під час здійснення судочинства судом, під час виконання судових рішень, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.
1.4. Відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні суду є головний спеціаліст з інформаційних технологій суду, завданнями якого є забезпечення опрацювання, систематизації, аналізу та контролю щодо задоволення запитів на інформацію.

Розділ II. Порядок доступу до інформації
2.1. Доступ до інформації забезпечується шляхом:
- систематичного та оперативного оприлюднення інформаціїна офіційному веб-сайтісуду у розділі « Доступ до публічної інформації».
2.2. Запитувачами інформації можуть бути фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень.
2.3. Запитувач має право звернутися до суду із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
2.4. Відповідальна особа зобов’язана:
- оприлюднювати інформацію про діяльність суду,
- систематично вести облік документів, що знаходяться в володінні суду;
- вести облік запитів на інформацію;
- у спеціально визначеному місці для роботи запитувачів з документами чи їх копіями забезпечувати можливість робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації;
- надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.
2.5. Система обліку публічної інформації не може бути віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом.
2.6. Відповідальна особа несе відповідальність за забезпечення доступу до системи обліку відповідно до Закону.

Розділ IIІ. Оприлюднення інформації, що знаходиться у володінні суду.
3.1 Інформація,що знаходиться у володінні суду та підлягає оприлюдненню:
- інформація про організаційну структуру суду.
- форми і зразки документів, правила їх заповнення;
- порядок складання, подання запиту на інформацію.
- інформацію про систему обліку справ.
- плани проведення та порядок денний відкритих засідань у судді,
- загальні правила роботи суду, правила внутрішнього трудового розпорядку;
- інформація про діяльність суду , а саме про:
- місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адресу офіційного веб-сайту та електронної пошти;
- розклад роботи та графік прийому громадян;
- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
-іншу інформацію про діяльність суду, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений Законом.
3.2. Інформація для оприлюднення на розділі «Доступ до публічної інформації» даного веб-сайту погоджується з головою суду.
3.3. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, що застосовуються у зв'язку з цим.

Розділ IV. Реєстрація запитів та порядок надання відповідей на запити.
4.1. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
4.2. Письмовий запит подається в довільній формі.
4.3. Запит на інформацію має містити:
- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
У разі недотримання зазначених вимог, суд має право відмовити в задоволенні запиту.
4.4. Відповідальна особа має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Розділ V. Порядок відмови у задоволенні запитів та оскарження рішень, дій чи бездіяльності суду.
5.1. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
- якщо розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»;
- особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені ст. 21 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов'язані з копіюваннямабо друком,
- не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених Законом.

Форма запиту на інформацію,що знаходиться у володінні суду:
1. Прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача.
2. Поштова адреса та адреса електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (у разі наявності).
3. Предмет запиту: загальний опис інформації, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.
4. Підпис і дата.